Khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử

I. Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu: quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề: Điện – Điện tử, Ðiện lạnh theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường. 

II. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng Ðề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do Khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, xây dựng và phát triển nghề mới.
 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.
 3. Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện.
 4. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường.
 5. Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh trong khoa theo kế hoạch.
 6. Tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc ở cơ sở sản xuất.
 7. Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa trong giai đoạn học ở trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở.
 8. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của khoa.
 9. Thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường trong giáo viên và học sinh của khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học.
 10. Quản lý giáo viên, CBVC trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV, CNV của khoa hàng kỳ chính xác.
 11. Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa.


Kết nối với chúng tôi