Phòng Tuyển sinh

Chức năng

Tham mưu và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh cho Ban Giám hiệu; Tổ chức, thực hiện tư vấn tuyển sinh, tổ chức xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu và hình ảnh của nhà trường nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tượng liên quan; quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến tuyển sinh và xây dựng hệ thống chuỗi.

Nhiệm vụ

 • Phối hợp cùng Ban Giám hiệu xây dựng chiến lược kinh doanh chung của Nhà trường theo từng giao đoạn: Dài hạn, trung hạn, ngắn hạn;
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, duy trì vận hành các dự án trong nước, và quốc tế;
 • Khảo sát, đánh giá hiệu quả các kênh marketing và hiệu quả tuyển sinh của từng chương trình để đề xuất với Ban Giám hiệu các giải pháp kịp thời;
 • Tổ chức và quản lý mạng lưới nhân sự, đối tác, chi nhánh, cộng tác viên;
 • Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý (quy trình, quy định, hướng dẫn …) các hoạt động PR, marketing, tạo nguồn tuyển sinh các bậc đào tạo Cao đẳng, Đại học, sau Đại học trong nước và nước ngoài, các khóa học ngắn hạn;
 • Tham gia xây dựng cơ chế chính sách cho nhân viên, CTV, đối tác … của Bộ phận tuyển sinh
 • Xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nguồn tuyển sinh cho các chương tình;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường (chi nhánh tỉnh) tổ chức các hoạt động tư vấn du học cho học sinh, sinh viên và các đối tượng lao động xã hội có nhu cầu;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của Ban Giám hiệu;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 Kết nối với chúng tôi