Phòng Hợp tác quốc tế

Chức năng

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ

 • Tham mưu đề xuất chủ trương, chiến lược hợp tác quốc tế của Nhà trường; đầu mối xây dựng các kế hoạch hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào hàng năm theo quy định chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường;

 • Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa các quy định, quy trình công việc, văn bản hướng dẫn về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường;

 • Đầu mối khai thác và điều phối thực hiện các hoạt động, dự án có nguồn lực quốc tế phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học;

 • Nghiên cứu, tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên thế giới để tham mưu tư vấn thực hiện các chương trình hợp tác; tổ chúc kết nối, trao đổi, duy trì mối liên hệ thường xuyên với các đối tác;

 • Đầu mối liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Nhà trường và các đối tác nước ngoài; tổ chức thực hiện hoặc giám sát, đốc thúc thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế;

 • Đầu mối xây dựng, trình phê duyệt Đề án liên kết đào tạo có yếu tố nước ngoài; chủ trì phối hợp các các đơn vị trong tổ chức đào tạo theo Đề án liên kết đã được phê duyệt;

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cá nhân trong xây dựng, thực hiện thủ tục, công tác lễ tân đón đoàn vào thực hiện thủ tục đoàn ra của Ban Giám hiệu, hướng dẫn công tác lãnh sự, thủ tục cho các cá nhân, đơn vị đi công tác, học tập nước ngoài theo quy định, quy trình công việc;

 • Tham gia viết các tin, bài, thông báo liên quan hợp tác quốc tế lên Website của Nhà trường; đầu mối xây dựng các tài liệu bằng tiếng Anh giới thiệu, xây dựng hình ảnh Nhà trường;

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học cho cán bộ nhân viên và học sinh, sinh viên;

 • Tổ chức dịch thuật phục vụ cho website Nhà trường và theo kế hoạch, chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường; đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Nhà trường theo kế hoạch, thỏa thuận của Nhà trường với các đối tác quốc tế;

 • Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định, yêu cầu của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

 •  


Kết nối với chúng tôi