Phòng Quản lý đào tạo

Chức năng

 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm; Tổ chức thực hiện, quản lý đào tạo, kiểm tra, giám sát các kế hoạch đào tạo bậc trung cấp, cao đẳng và liên thông đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo dài hạn, nghiên cứu nhu cầu xã hội để để xuất các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, xây dựng chỉ tiêu đào tạo các hệ hàng năm;
 • Chủ trì xây dựng, công bố kế hoạch năm học, lịch học kỳ chính thức, lịch bổ sung, lịch học lại, lịch thực tế, thực tập cho tất cả các lớp;
 • Chủ trì xây dựng các đề án liên kết đào tạo; đầu mối tổ chức liên kết các chương trình đào tạo trong và người nước;
 • Đầu mối kết hợp với các khoa xây dựng đề án mở ngành đào tạo mới, bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp để Ban Giám hiệu phê duyệt theo quy định;
 • Hướng dẫn, phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng, chỉnh sửa mục tiêu chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; đầu mối tổ chức nghiệm thu, công bố các chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo;
 • Khai thác và triển khai các chương trình tiên tiến và công tác đào tạo của Trường;
 • Phối hợp với các Khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến, đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, giáo trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo;
 • Xây dựng, phổ biến các quy chế đào tạo, quy trình công việc liên quan đến công tác đào tạo của Nhà trường trên cơ sở các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; giám sát việc thực hiện quy định, quy trình đào tạo của các đơn vị
 • Tổ chức cho người học đăng ký học tập theo lịch học kỳ trực tiếp và trực tuyến
 • Bố trí các lớp học trên giảng đường và khởi tạo các lớp học trên hệ thống học tập trực tuyến;
 • Giám sát công tác giảng dạy, học tập theo kế hoạch được duyệt; giám sát các hoạt động đào tạo của chi nhánh (nếu có);
 • Đầu mối quản lý phần mềm quản lý đào tạo: Cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, hồ sơ người học, đề chương chi tiết học phần;
 • Quản lý điểm của người học: Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; phối hợp trong công tác khảo thí, đánh giá người học;
 • Thống kê, xác nhận giờ chuẩn giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp đồng của giảng viên thỉnh giảng;
 • Đầu mối tổ chức lễ khai giảng, lễ bế giảng/ tốt nghiệp các chương trình đào tạo;
 • Lập các báo cáo, thống kê liên quan đến công tác đào tạo, báo cáo tổng kết năm học theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và Ban Giám hiệu; thực hiện công khai các thông tin theo quy định;
 • Hoàn thiện hồ sơ người học, hội đồng đánh giá, công nhận kết quả bảo vệ luận văn, luận án;
 • Tổ chức việc xét tiến độ học tập, ngừng học, thôi học, xét tốt nghiệp của người học theo quy chế và quy định hiện hành;
 • Lập hò sơ nhận và sử dụng phôi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận;
 • Quản lý và theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm tốt nghiệp của các hệ đào tạo của Nhà trường theo quy định;
 • In, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và bảng điểm học tập từng giai đoạn, cả khóa học;
 • Xác minh thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.


Kết nối với chúng tôi