Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp và Khởi nghiệp

Chức năng

 • Tham mưu tổ chức các hoạt động thực tập, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; tham mưu tổ chức các hoạt động tìm kiếm, kết nối, duy trì và mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, kết nối doanh nghiệp với sinh viên của Nhà trường.

Nhiệm vụ

 • Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa các quy định, quy trình công việc, văn bản hướng dẫn về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp của Nhà trường;

 • Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển hợp tác với doanh nghiệp; xây dựng cở sở dữ liệu của doanh nghiệp và sinh viên;

 • Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ thực tập, việc làm từ sinh viên thông qua các phòng ban; kết nối ứng viên tiềm năng với doanh nghiệp và ngược lại; tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên; cập nhật thường xuyên các thông báo/yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên;

 •  Tìm kiếm và kết nối, xây dựng mạng lưới doanh nghiệp, đối tác để có những hoạt động hợp tác, liên kết và giới thiệu việc làm cho sinh viên; tham mưu các nội dung trong các thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp;

 • Chủ trì tổ chức lễ ký kết hợp tác với các đối tác;

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh sinh viên đi thực tế tại các doanh nghiệp;

 • Khảo sát nhu cầu nhân lực doanh nghiệp đối với các ngành nghề nhà trường đang đào tạo và ngành nghề doanh nghiệp đang có nhu cầu;

 • Khảo sát về chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;

 • Kết nối với doanh nghiệp để doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác đào tạo với nhà trường, tiếp nhận học sinh sinh viên thực tế tại doanh nghiệp, tạo điều kiện để giáo viên tham quan học tập thực tế môi trường sản xuát công nghiệp của doanh nghiệp;

 • Xử lý hoặc trình Ban Giám hiệu xử lý các phản hồi từ doanh nghiệp và sinh viên liên quan đến chức năng của Phòng;

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;

 • Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.Kết nối với chúng tôi