Phòng Công nghệ thông tin và truyền thông

Chức năng

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về lĩnh vực công nghệ thông tin về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa hệ thống, bảo mật, án toàn dữ liệu; Thực hiện công việc nghiệp vụ chuyên môn về Công nghệ thông tin.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược và tổ chức các hoạt động truyền thông và phát triển hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường.
 • Phối hợp với các bộ phận khác ứng dụng Công nghệ thông tin vào công việc, công tác quản lý hiệu quả.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng các chiến lược, kế hoạch, chương trình hàng năm về truyền thông trình Ban Giám đốc phê duyệt theo thẩm quyền;
 • Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông trong toàn hệ thống;
 • Đầu mối thực hiện công tác thông tin hoạt động của Nhà trường và các đơn vị chính thống và ra công  chúng; thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Nhà trường;
 • Tổ chức thực hiện các sự kiện truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại nhằm quảng bá nâng cao hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường;
 • Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan truyền thông;
 • Đầu mối tham mưu xây dựng, phát triển và quản lý website của Nhà trường;
 • Quản lý, giám sát các đơn vị trong hệ thống trong việc thực hiện công tác truyền thông;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ các sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi truyền thông;
 • Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác phát triển bộ nhận diện thương hiệu trong Nhà trường;
 • Xây dựng, định vị, phổ biến hình ảnh thương hiệu của Nhà trường; tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu, danh tiếng, chất lượng đào tạo cùng những giá trị của Nhà trường nhằm nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu của Nhà trường;
 • Quản lý thương hiệu: Hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc ứng dụng, sử dụng bộ nhận diện thương hiệu tại Nhà trường, đảm bảo tính thống nhất của tất cả các đơn vị, tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng bộ máy làm công tác phát triển thương hiệu trong toàn hệ thống;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý để bảo vệ thương hiệu và các sản phẩm thuộc sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thương hiệu;
 • Chủ trì xây dựng chiến lược công nghệ thông tin, kế hoạch phát triển hạ tầng và ứng dụng phục vụ cho các đơn vị;
 • Chủ trì xây dựng các văn bản quy chế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan đến ứng dụng công nghệ thong tin phục vụ theo phân công
 • Tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thong tin của đơn vị;
 • Thiết kế, thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thong tin theo kế hoạch đã được phê duyệt; 
 • Quản lý và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin: Máy chủ, máy trạm, các phòng máy phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, khảo thí và duy trì hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), an ninh mạng, mạng điện thoại nội bộ của đơn vị;
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài công ty viết hệ thống phần mềm, xây dựng, quản lý hệ thống website;
 • Quản lý về mặt kỹ thuật toàn bộ các thiết bị tin học trong công ty, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suots của hệ thống; hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng khi có yêu cầu;
 • Triển khai các chương trình, dự án về đỏi mới, ứng dụng công nghệ thong tin
 • Tổ chức xây dựng, thuê, mua, hướng dẫn sử dụng các phần mềm phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị;
 • Xây dựng, kiểm định, xác nhận các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật trong đầu tư mua sắm, sửa chữa, thanh lý, tiếp nhận các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị thông minh;
 • Đề xuất đầu tư mua sắm, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong công ty đảm bảo hiện đại phù hợp với xu thế chung và chiến lược phát triển của công ty;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.


Kết nối với chúng tôi