Phòng Pháp chế

Chức năng

 • Tham mưu cho BGH và các đơn vị hoạt động trong hành lang pháp lý an toàn để đảm bảo hệ thống chính sách và các văn bản của Nhà trường được ban hành tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định, quy chế của Nhà trường.

 • Tham mưu, vận dụng một cách linh hoạt các quy định pháp luật để đảm bảo lợi ích đầu tư, kinh doanh của Nhà trường; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà trường trong mọi giao dịch hợp tác cũng như tranh chấp pháp lý.

 • Đảm bảo Nhà trường hoạt động minh bạch, luôn tuân thủ pháp luật, nhằm tạo niềm tin trong cơ chế thị trường và hình ảnh tốt cho các đối tác khi hợp tác kinh doanh.

Nhiệm vụ

 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Quy chế quản lý nội bộ trong Nhà trường và hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ Quy chế đã ban hành;

 • Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nhà trường đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường và người lao động trong Nhà trường;

 • Đại diện Nhà trường thực hiện các hoạt động tố tụng;

 • Rà soát, hệ thống hóa các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nhà trường bao gồm nội quy, quy chế, hợp đồng và các văn bản pháp lý khác để đảm bảo không trái pháp luật, điều lệ hoặc có sơ hở, sai sót về mặt pháp luật có thể dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp;

 • Soạn thảo các quy chế, quy định và các văn bản khác theo sự phân công của Ban giám hiệu;

 • Kiểm soát tuân thủ và phổ biến giáo dục pháp luật cho CBNV trong Nhà trường;

 • Quản trị rủi ro và đưa ra những cảnh báo pháp lý về các chính sách, giao dịch của Nhà trường và bên thứ ba, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược của tổ chức;

 • Đại diện Nhà trường làm việc với cơ quan nhà nước khi có yêu cầu;

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà trường;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu.Kết nối với chúng tôi