Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chức năng

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động về khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Nhiệm vụ

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản, quy định, quy trình hướng dẫn thực hiện công tác Khảo thí;

 • Tham mưu đề xuất thành lập các Hội đồng thi tốt nghiệp việc xét tư cách dự thi tốt nghiệp, xét công nhận hoàn thành các khóa đào tạo cho học sinh, sinh viên theo quy chế, quy định hiện hành;

 • Lập kế hoạch, báo cáo về công tác khảo thí theo quy định của Nhà trường, các cơ quan có thẩm quyền;

 • Hướng dẫn thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản, kế hoạch, hoạt động có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân;

 • Nghiên cứu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; chủ đông cập nhât, đề xuất với Ban Giám hiệu Nhà trường áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi phù hợp, hiện đại và hội nhập;

 • Xây dựng kế hoạch, phổ biến nội quy thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; phối hợp kiểm tra, theo dõi nề nếp học tập, quản lý kết quả học tập của người học;

 • Chủ trì, Phối hợp với các Khoa, đơn vị, bộ môn tổ chức xây dựng, bổ sung và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi; quản lý hệ thống ngân hàng đề thi;

 • Tham mưu ban hành các quy định cụ thể và tổ chức thực hiện về thi kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp, đề tài tốt nghiệp, quản lý và thông báo điểm kiểm tra, điểm thi đối với các bậc học, các loại hình đào tạo;

 • Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức việc học lại, thi lại đối với các học sinh, sinh viên chưa hoàn thành môn học trong kỳ, năm học (đổi sang phòng Đào tạo);

 • Chủ trì tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi các kỳ thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần các ngành đào tạo của Nhà trường, chấm khóa luận…

 • Chủ trì, Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan khác xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí;

 • Phân tích đánh giá chất lượng đào tạo trên dữ liệu khảo thí; tham gia các lớp tập huấn và tổ chức tập huấn cho giảng viên về công tác khảo thí;

 • Tham mưu xây dựng, chỉnh sửa các văn bản, quy định, quy trình công việc về đảm bảo chất lượng của Nhà trường; xây dựng các loại kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đảm bảo chất lượng;

 • Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (nội bộ) gồm các công việc chính: Các công cụ giám sát, công cụ đánh giá, các quy định, quy trình đảm bảo chất lượng;

 • Hướng dẫn thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vức về đảm bảo chất lượng giáo dục;

 • Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu các biện pháp cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, giáo trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo;

 • Tham gia với các đơn vị đào tạo xây dựng, đánh giá, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, đề cương môn học theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu liên thông giữa các trình độ;

 • Tổ chức các hoạt động thanh tra giảng đường, lập báo cáo kiến nghị cải tiến các hoạt động dạy và học;    

 • Tổ chức công tác đánh giá chất lượng nội bộ (chủ trì xây dựng báo cáo tự đánh giá) của Nhà trường và hỗ trợ các khoa triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo;

 • Đầu mối tham mưu triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chương trình đào tạo theo kế hoạch và quy định;

 • Tổ chức công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định;

 • Xây dựng các KPIs về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo, đánh giá công tác giảng dạy;

 • Xây dựng các chỉ báo, chỉ số đảm bảo chất lượng;

 • Tham mưu, hỗ trợ Ban Giám hiệu đánh giá sự tuân thủ quy định, pháp luật của các đơn vị trực tiếp liên quan đến đào tạo;

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược, mục tiêu và chính sách các hoạt động bồi dưỡng giảng viên, nhân viên về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, khảo thí và năng lực sư phạm giảng viên của Nhà Trường;

 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến công tác bồi dưỡng năng lực về công tác khảo thí; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; phương pháp giảng dạy và học tập, kỹ thuật kiểm tra và đánh giá; đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài nội bộ, kiểm định chất lượng; hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng;

 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.Kết nối với chúng tôi