Khoa Kế toán

Chức năng

 • Khoa Kế toán là đơn vị trực thuộc của Trường Cao đẳng Bách Khoa. Khoa có chức năng quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở, chuyên môn nghề, nghề: Kế toán doanh nghiệp
 • Theo dõi, hướng dẫn, quản lý việc học tập, phối hợp với phòng Đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học tập và thi tốt nghiệp.
 • Thực hiện mối quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và công tác quản lý giữa các đơn vị quản lý trong Trường, ngoài Trường nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học do Ban Giám Hiệu đề ra và theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Quản lý máy móc, phương tiện phục vụ cho dạy và học của Khoa.
 • Quản lý giáo viên, học sinh, sinh viên có sự kết hợp với phụ huynh học sinh.
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Nhiệm vụ

1. Công tác giảng dạy:

 • Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng;
 • Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung: chương trình, đề cương các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
 • Phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch môn học/mô đun; kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
 • Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.
 • Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HS-SV; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa.
 • Tham gia các Hội đồng: đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, kỷ luật…
 • Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.
 • Lập kế hoạch vật tư, thiết bị thực tập.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
 • Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học theo quy định.
 • Phối hợp với các phòng, liên hệ thực tập doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho HS-SV sau khi tốt nghiệp.
 • Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, nhà giáo theo quy định.

2. Công tác khác:

 • Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.


Kết nối với chúng tôi