Khoa Thương mại điện tử

Chức năng

Khoa Thương mại điện tử là đơn vị trực thuộc trường có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện các nội dung công tác: Quản lý chuyên môn về đào tạo ngành Thương mại điện tử, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập; quản lý đội ngũ giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của ngành Thương mại điện tử đã được phân công.

Mục lục

Nhiệm vụ:

  • Xây dựng nội dung, chương trình giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử; tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử theo kế hoạch chung của nhà trường;
  • Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các hoạt động khoa học và công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Thương mại điện tử; chủ động khai thác các Dự án hợp tác về đào tạo; phối hợp với các tổ chức khoa học – công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
  • Tổ chức công tác biên soạn giáo trình giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử; không ngừng nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhà trường giao; đề xuất kế hoạch bổ sung, mua sắm, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ dạy- học, thực hành, thực tập chuyên ngành Thương mại điện tử;
  • Phối hợp với các phòng chức năng thu thập thông tin về việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp để được tư vấn giúp việc cho Hiệu trưởng hoạch định chính sách về tuyển sinh và đào tạo; phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các buổi Hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên môn, thành lập các câu lạc bộ chuyên ngành, tổ chức cho sinh viên các hoạt động thực tập, kiến tập, trải nghiệm thực tế nhằm mục đích gắn giảng dạy với thực tiễn, tạo cơ hội cho người học mở rộng kiến thức trong học tập cũng như ngoài xã hội;


Kết nối với chúng tôi