Thông báo V/v tổ chức dạy học trực tuyến phòng chống covid-19

Trường Cao đẳng Bách Khoa thông báo v/v học tập trực tuyến từ ngày 10/05/2021

Thông báo học trực tuyến